Fysiomare - fysiotherapie manuele therapie in Apeldoorn - natuurlijk bewegen

Privacyreglement Fysiomare in Beweging

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij "Fysiomare in Beweging"

 

Algemeen

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  is een wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

"Fysiomare in Beweging"

Bij "Fysiomare in Beweging" kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen begeleiden/trainen en nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding en training.

De plichten van "Fysiomare in Beweging"

"Fysiomare in Bweging" is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de "Fysiomare in Beweging" plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet "Fysiomare in Beweging" als volgt:

 • Middels dit bericht wordt u op de hoogte gesteld dat, bij een bezoek aan "Fysiomare in Beweging", wij persoonsgegevens van u verwerken. 
 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Voor begeleiding bij revalidatie;
  • Voor begeleiding bij training;
  • Voor doelmatig beheer en beleid; 
  • Ten behoeve van de financiële afhandeling van uw training;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers binnen “Fysiomare in beweging” hebben zich verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
  • Voor trainingsdoeleinden, niet zijnde training met een medische of paramedische achtergrond (te denken valt aan revalidatietrajecten, training bij COPD, versterking na operatie, etc.) is de bewaartermijn van uw gegevens 1 maand na het beëindigen van, én betaling van de laatste nota. 
   Door de fiscus wordt een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd m.b.t. de opgestelde en betaalde nota en de gegevens daarop vermeld. Het betreft hier de financiële en fiscale afhandeling van het door u gevolgde, niet medische, traject. 
  • Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw (medische) gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een schriftelijk verzoek kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van “Fysiomare” en “Fysiomare in beweging” hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener/trainer voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener/trainer doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts en alleen op medische gronden). 

                                                                                                                                                                           versie 20180612